1
Czy amortyzacja mo?e by? dodatkowym dochodem przy zaci?ganiu kredytu hipotecznego? W jaki spos?b banki przyjmuj? doch?d z amortyzacji. Czy odpisy amortyzacyjne zawsze zostan? uznane jako doch?d. Czy mog? skorzysta? z amortyzacji nie prowadz?c dzia?alno?ci gospodarczej ? Jak amortyzacja wp?ywa na zdolno?? kredytow?? To wszystko i i wi?cej w tym materiale.