Kliqqi Social Bookmarking - bệnh dạ dày https://pligg.samweber.biz/story.php?title=benh-d%E1%BA%A1-day Dạ dày (hay còn được gọi là bao tử) là một bộ phận trong hệ tiêu hóa ở người, Dạ dày có hai nhiệm vụ chính trong tiêu hoá là: Sat, 10 Feb 2018 00:20:55 UTC en