1
Bệnh dạ dày. Bệnh tim. Năm nay, quý bà gặp hạn Thiên La chủ về bệnh tật, sức khỏe giảm sút, ốm đau quanh năm.
Thái Dương được cát tinh thủ chiếu, nếu được Thái Âm đồng cung thủ chiếu thì phú quý song toàn.